مطالب نوشته شده در موضوع «دانش آموزان با نیازهای ویژه»

معرفی مرکز مشکلات ویژه یادگیری

معرفی مرکز مشکلات ویژه یادگیری

در موارد بسیاری خانواده ها عنوان میکنند که  : فرزندشان در شروع تحصیل و درکلاس اول و دوم ابتدایی در همه موارد تحصیل خوب بوده ، همچنین به درس و تحصیل بسیار علاقمند بوده است و فقط در قسمت مشخص ومعدودی کمی ضعیف عمل میکرده که به نظر خیلی مهم نمی توانسته باش...