اشنایی با تست وکسلر

اشنایی با تست وکسلر

تست وكسلر در دهه 1930 ساخته شد و در سال 1949 اولین شكلش در آمد. در سال 1972 تجدید نظر اولیه انجام شد و در دهه اخیر تجدید نظر دیگر صورت گرفت و آن چه ما در اختیار داریم مربوط به سال 1972 می‌باشد. تجدید نظر اخیر در دست عده‌ای است كه هنجار شود اما متأسفانه هنوز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. این آزمون دارای روایی (اعتبار) و پایایی است.

تست وكسلر در دهه 1930 ساخته شد و در سال 1949 اولین شكلش در آمد. در سال 1972 تجدید نظر اولیه انجام شد و در دهه اخیر تجدید نظر دیگر صورت گرفت و آن چه ما در اختیار داریم مربوط به سال 1972 می‌باشد. تجدید نظر اخیر در دست عده‌ای است كه هنجار شود اما متأسفانه هنوز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. این آزمون دارای روایی (اعتبار) و پایایی است.

تذكر: حداقل فاصله برای اجرای مجدد تست وكسلر 6 ماه می‌باشد.

این تست موقعیت نسبی شخص را در مقایسه با همسالانش به دست می‌دهد.

و یک برآورد كلی از توانایی‌های ذهنی او در اختیار می‌گذارد.

تفسیــر تست وکسلر برای تشخیص کودک LD:

گام اول: تعیین هوشبهر كلی:

 • اگر هوشبهر کودک در حد طبیعی و یا بالاتر باشد یعنی بالاتر از 85 تفسیر تست را جهت تشخیص کودک LD آغاز می کنیم.

گام دوم: محاسبه هوشبهرهای كلامی و عملی:

 • بررسی اختلاف از 9 تا 15 نمره بین دو هوشبهر کلامی و عملی
 • معمولا تفاوت بیش از 20 نمره بین هوشبهر کلامی و عملی  نشانه ی وجود احتمال آسیب‌ها مغزی است و کودک باید به متخصص مراجعه نماید.

گام سوم: بررسی نمرات خرده آزمون های کلامی و عملی

 • بررسی اختلاف 4 نمره و بالاتر، بین بالاترین و پایین‌ترین نمره در خرده‌آزمون‌های کلامی
 • بررسی اختلاف 5 نمره و بالاتر، بین بالاترین و پایین‌ترین نمره در خرده‌آزمون‌های عملی
 • بررسی اختلاف 7 نمره و بالاتر، بین بالاترین و پایین‌ترین نمره در کل خرده آزمون های عملی و کلامی

گام چهارم: محاسبه میانگین خرده آزمون های کلامی و عملی

 • بررسی تفاوت 3 نمره و بیشتر از میانگین در هر یک از خرده آزمون های کلامی و عملی به طور جداگانه
 • اگر نمره‌ی یكی از خرده‌آزمون‌ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده‌آزمون‌های كلامی پایین‌تر باشد، آن را باید به عنوان ضعف نسبی مشخص كرد.
 • اگر نمره‌ی یكی از خرده‌آزمون‌ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده‌آزمون‌های كلامی بالا‌تر باشد، آن را باید به عنوان قوت نسبی مشخص كرد.
 • اگر نمره‌ی یكی از خرده‌آزمون‌ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده‌آزمون‌های عملی پایین‌تر باشد، آن را باید به عنوان ضعف نسبی مشخص كرد.
 • اگر نمره‌ی یكی از خرده‌آزمون‌ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده‌آزمون‌های عملی بالا‌تر باشد، آن را باید به عنوان قوت نسبی مشخص كرد.
 • در تشخیص LD وجود نقطه ی قوت نیز یکی از معیارهای تشخیصی است.

گام پنجم: بررسی نمره های عاملی:

نمره های عوامل بناتاین:

40 + ( الحاق قطعات + مکعب ها + تکمیل تصاویر) 2 = درک فضایی

43 + ( ادراک + شباهت ها + واژه ها) 9/1 = مفهوم سازی کلامی

37 + ( رمزگردانی + حساب + حافظه ارقام) 1/2 = عامل زنجیره ای( توالی ذهنی)

43 + ( حساب + واژه ها + اطلاعات) 9/1 = دانش اکتسابی

 • اگر دانش اکتسابی <  عامل زنجیره ای < عامل کلامی < عامل فضایی باشد، احتمال اختلال یادگیری وجود دارد.

سطح 2ب) نمره‌های عامل:

1) عامل درك و فهم كلامی: - اطلاعات عمومی، شباهت‌ها، گنجینه لغات،  درك و فهم

2) عامل سازمان ادراكی: - تكمیل تصویرها، تنظیم تصویرها، طراحی مكعب‌ها، الحاق قطعه‌ها

3) عامل رهایی از حواسپرتی: - محاسبه، فراخنای ارقام، رمزگردانی

رهایی از حواسپرتی در وهله‌ی نخست با تمركز، توجه و حافظه همبستگی نشان داده است.

نمره‌های عاملی را می‌توان برای تفسیر نقاط قوت و ضعف نسبی شخص به كار گرفت.

گام ششم: بررسی پیشرفت تحصیلی

 • تفاوت هوشبهر و پیشرفت تحصیلی (تفاوت 18 نمره).
 • سطح (5) تغییرپذیری درون خرده آزمون‌ها:

شامل بررسی الگوهای عملكرد در داخل ماده‌ی هر یك از خرده آزمون‌هاست. ماده‌ها سطح دشواری دارند و الگوهای بهنجار و مورد انتظار آن است كه از عهده پاسخ دادن به ماده‌های آسان برآید و شكست وی در ماده‌های دشوار به آهستگی و یكنواخت باشد. الگوی پراكنده كه در آن ماده‌های آسان شكست می‌خورد اما در ماده‌های دشوارتر، موفق می‌شود، ممكن است نشانگر نقص توجه و یا زوال حافظه باشد و یا پاسخ یك در میان با هوشبهر معمولی می‌تواند آگاهانه باشد. عملكرد پراكنده می‌تواند مشخصه بیماران مبتلا به آسیب مغزی باشد.

سطح (6) تجزیه و تحلیل كیفی:

 • بررسی محتوای پاسخ‌ها به ویژه در اطلاعات عمومی، گنجینه لغات، درك و فهم و شباهت‌هاست. مثلا گذشتن از دیوارهای ماز به هنگام عبور دادن نوك مداد و یا پاسخ شخصی كه می‌گوید از مشاهده آتش‌سوزی در یك تأتر «فریاد می‌زند»، ممكن است نشانه‌ای از تكانشگری باشد.
 • وجود بیش از 3 آیتم تفاوت بین حافظه مستقیم و معکوس احتمالا نشانه ی آسیب مغزی است.

مشخصه كودكان LD در تفسیر وكسلر:

كودكانی كه به مراكز LD معرفی و پس از انجام تست، LD شناخته می‌شوند، احتمالا به هنگام تفسیر چند مورد از موارد زیر مشاهده گردد:

1) نیمرخ نمرات دارای قله و فرو رفتگی است.

2) نمرات پایین در حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم.

3) تفاوت بارز نمره كلامی (VIQ) و نمره عملی(PIQ).

4) عامل حواسپرتی (حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم) نمرات كمتری از سایر عامل‌ها دارند.

5) نمرات عوامل فضایی (تكمیل تصاویر، مكعب‌ها و تنظیم قطعات) بهتر از مفهوم‌سازی كلامی (شباهت‌ها، واژه‌ها و ادراك"فهم") و عامل زنجیره‌ای (حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم)است.

6) در نمرات مفهوم‌سازی كلامی، فضایی عملكرد متوسط و در عامل زنجیره‌ای در حد ضعیف است.

7) نمره هوش عملی (PIQ) بیشتر از نمره هوش كلامی (VIQ) است.

8) تفاوت بارز بین بالاترین و پایین‌ترین نمره آزمون‌ها.

9) تفاوت بارز نمرات زیر آزمون‌ها با میانگین نمرات كلامی و عملی به طور جداگانه.

10) تفاوت هوشبهر و پیشرفت تحصیلی (تفاوت 18 نمره).

11) پایین‌ترین نمرات در حافظه ارقام، حساب، اطلاعات و تطبیق علائم است.

12) نیمرخ نمرات كودكان LD دارای پراكندگی بیشتری است.

تحقیقات در زمینه نمرات كودك LD در مقیاس وكسلر:

1) اختلال عاطفی: نمرات پایین حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم.

2) عقب ماندگان ذهنی: عملكرد پایین و یكنواخت.

3) عوامل درك كلامی: اطلاعات، شباهت‌ها، واژه‌ها و ادراك"فهم".

4) عوامل سازماندهی ادراكی: تكمیل تصاویر، ترتیب تصاویر، تنظیم قطعات و مكعب‌ها.

5) عامل حواسپرتی(مثلث اضطراب): حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم.

6) عامل دانش اكتسابی: اطلاعات و واژه‌ها.

7) عامل فضایی: تكمیل تصاویر، طراحی مكعب‌ها و الحاق قطعات.

8) عامل زنجیره‌ای: حافظه ارقام، حساب و تطبیق علائم.

9) توالی یا ترتیب: حافظه ارقام، تكمیل تصاویر و رمز نویسی.

نام خرده آزمون

اطلاعات عمومی

حافظه بلند مدت. دقت شنیداری

شباهت ها

استدلال عینی و انتزاعی

دقت، سازمان دهی ادراک

واژه ها

حافظه بلند مدت، توجه و تمرکز، ادراک، دقت شنیداری

محاسبه عددی

دقت شنیداری، حافظه شنیداری، استدلال ریاضی، ادراک شنیداری

ادراک

ادراک دیداری ـ شنیداری، قضاوت اجتماعی و اخلاقی، توانایی حل مساله

حافظه عددی

دقت و توالی شنیداری

حافظه کوتاه مدت شنیداری

توجه و تمرکز

تکمیل تصاویر

دقت و توجه، تمیز دیداری، حافظه بلند مدت دیداری، سازمان دهی ادراکی

ترتیب تصاویر

دقت و توجه، توالی دیداری، سازمان دهی ادراکی، استدلال غیر کلامی

مکعب ها

تجسم فضایی، دقت و توجه، سازمان دهی ادراکی، هماهنگی دیداری ـ حرکتی

الحاق قطعات

تجسم فضایی، دقت و توجه، سازمان دهی ادراکی، هماهنگی دیداری ـ حرکتی، حافظه دیداری

رمز نویسی

تجسم فضایی، دقت و توجه، هماهنگی دیداری ـ حرکتی، سرعت عمل، حافظه کوتاه مدت دیداری

ماز

تجسم فضایی، دقت و توجه، سازمان دهی ادراکی ـ حرکتی، هماهنگی دیداری ـ حرکتی، حل مساله،

طرح درمان:

 1. بررسی تست وکسلر
 2. ارزیابی غیر رسمی
 3. گزارش معلم و پیشرفت تحصیلی
 4. مصاحبه با والدین
 5. ارزیابی غلبه طرفی

جدول (1): خلاصه اهداف و عوامل مؤثر بر آزمون‌های وكسلر

ردیف

آزمون

اهداف

عوامل مؤثر

1

اطلاعات عمومی

دامنه اطلاعات، حافظه طولانی مدت

محیط رشد اولیه مدت تحصیلات، فرهنگ غالب بر جامعه

2

ادراك

قضاوت اجتماعی، مقررات متداول اجتماعی، استفاده معنی‌دار از حقایق

دامنه امكانات فرهنگی، رشد وجدان و اخلاقیات،قدرت ارزشیابی تجارب گذشته

3

حساب

استدلال، تمركز حواس، توانش عددی در حل مسایل ذهنی، توجه، حافظه

امكانات استفاده از یادگیری، حساب

4

شباهت‌ها

جمع‌بندی مفاهیم كلی، تفكر منطقی

حداقل امكانات فرهنگی،

علاقه‌مندی‌های فردی و مطالعه

5

معانی واژه‌ها

قدرت یادگیری، دامنه اطلاعات، تنوع ایده‌ها، حافظه، جمع‌بندی مفاهیم، رشد زبان

محیط آموزشی اولیه

6

حافظه ارقام

توجه، حافظه كوتاه مدت

توانایی دریافت اطلاعات

7

تكمیل تصاویر

توانایی تشخیص جزئیات مهم از جزئیات بی‌اهمیت، تمركز حواس، استدلال، سازماندهی دیداری

تجربه قبلی

8

ترتیب تصاویر

تفسیر موقعیت‌های اجتماعی، استدلال غیر كلامی، قدرت نقشه‌كشی

حداقل تجزیه فرهنگی

9

مكعب‌ها

هماهنگی دیداری – حركتی، سازماندهی ادراك، تجسم فضایی، تفكر انتزاعی، تجزیه و تحلیل

بینایی رنگ‌ها

فعالیت های حركتی

10

تنظیم قطعات

هماهنگی دیداری – حركتی،       سازماندهی ادراك

فعالیت های حركتی

11

تطبیق علائم

هماهنگی دیداری – حركتی، سرعت عمل در فعالیت‌های ذهنی، حافظه كوتاه مدت

فعالیت های حركتی

12

مازها

قدرت نقشه كشی، سازماندهی ادراك، هماهنگی دیداری – حركتی،

فعالیت های دیداری - حركتی

جدول (2): تفاوت‌های هوشبهرهای كلامی و عملی در گروه‌های مختلف سنی

سن

تفاوت معنی‌دار

سن

تفاوت معنی‌دار

6

19

10

15

7

16

11

14

8

18

12

13

9

13

كل

16

جدول (3): تفسیر خرده‌آزمون‌ها

نمرات

خرده‌آزمون‌ها

نمره های بالا

نمره‌های پایین

اطلاعات عمومی

نشانگر حافظه دراز مدت خوب، علایق فرهنگی، زمینه تحصیلی قوی، نگرش مثبت نسبت به مدرسه، توانایی كلامی خوب، توانایی لازم برای توجیه عقلی مكانیسم‌های دفاعی خود كه بكار می‌برد.

نشانگر علایق سطحی، فقدان كنجكاوی عقلی،         محرومیت فرهنگی.

ادراك

نشانگر آگاهی از واقعیت‌، استعداد تسلیم شدن در برابر اجتماع، قضاوت خوب، از نظر هیجانی بكار بستن مناسب اطلاعات.

نشانگر قضاوت ضعیف و تكانشگری است و در برابر محیط خود خصومت نشان می دهند، عملكرد ضعیف برای افراد دارای اختلال روانی.

حساب

نشان دهنده هوشیاری، قابلیت تمركز، رهایی از حواسپرتی، به كار بستن مكانیسم‌های دفاعی مبتنی بر توجیه عقلی.

نشانگر ضعف در استدلال ریاضی، فقدان قابلیت تمركز و حواسپرتی، عدم پرورش زمینه تحصیلی ضعیف در مهارت‌های ریاضی به اندازه كافی.

شباهت‌ها

نشانه توانایی مفهوم سازی خوب، بازتابی از گرایش‌های توجیه عقلی در صورت بالا بودن نمره‌های غیر معمول.

نشانه توانایی انتزاع ضعیف، گرایش به تكرار طوطی‌وار و تحت‌اللفظی مطالب و تفكر انعطاف پذیر دارند.

معانی واژه‌ها

نشانه هوش عمومی بالا، توانایی به یاد آوردن افكار گذشته و ساختن افكار مفاهیمی در این خصوص، دارای علایق گسترده بوده و برخورداری از اطلاعات عمومی.

نشانه‌ای زمینه محدود تحصیلی، ‌پایین بودن هوش عمومی، ضعف در رشد زبان، ضعف انگیزش.

حافظه ارقام

نشانگر حافظه كوتاه مدت شنیداری خوب و توجه عالی، ممكن است در برابر اضطراب و فشار روانی كمتر تاثیرپذیر باشند.

نشانه فقدان توانایی تمركز است كه ممكن است نتیجه اضطراب یا فرایندهای تفكر غیر معمول باشد. انحراف فاحش بین ارقام مستقیم و ارقام وارونه می‌تواند نشانه‌ای از وجود یك آسیب عضوی باشد، به ویژه اگر نمره كلی فراخنای ارقام وارونه از نمره‌های خرده‌آزمون‌هایی مانند اطلاعات عمومی و گنجینه لغات پایین‌تر باشد.

تكمیل تصاویر

توانایی زیاد برای تشخیص اطلاعات دیداری اساسی، هوشیارند، و از دقت بینایی خوبی برخوردارند.

عملكرد افراد تكانشگر ممكن است پایین باشد زیرا ممكن است بدون این كه محل تصویر را تجزیه و تحلیل كنند به سرعت پاسخ دهند.

ترتیب تصاویر

معمولا افرادی دقیق و ماهر هستند، از هوش اجتماعی سطح بالا برخوردارند، می‌توانند پیامد اعمال را پیش‌بینی كنند.

ممكن است دارای محدودیت فكری بوده، نتوانند كارهای خود را از پیش برنامه ریزی كنند، در درك و لذت بردن از لطیفه‌ها ضعیف باشند، در روابط میان فردی و برقراری ارتباط با دیگران مشكل دارند.

مكعب‌ها

از توانایی ادراك دیداری- حركتی- فضایی، توانایی تمركز، و مفهوم سازی غیركلامی عالی برخوردارند.

نشانگر توانایی ادراكی ضعیف، دشواری در یكپارچگی دیداری، و اشكال در حفظ و تداوم كوشش است.

تنظیم قطعات

هماهنگی ادراكی- حركتی خوب از خود نشان می دهند، از سازمان دیداری برتر برخوردارند، و می‌توانند چشم‌انداز ذهنی انعطاف‌پذیر را حفظ كنند.

درهم ریختگی دیداری-حركتی، گرایش به امور عینی و محسوس، و دشواری در مفهوم سازی از خود نشان می‌دهند.

تطبیق علائم

از توانایی دیداری- حركتی عالی، كارامدی ذهنی، استعداد یادگیری طوطی‌وار مطالب جدید، و واكنش‌های روانی- حركتی سریع برخوردارند.

استعداد یادگیری تداعی دیداری پایین، كاركرد دیداری-حركتی مختل، و هوشیاری ذهنی ضعیف هستند.

مازها

از توانایی كارآمد برای برنامه‌ریزی آینده و جهت‌گیری ذهنی انعطاف‌پذیر برخوردارند.

منعكس كننده هماهنگی دیداری-حركتی ضعیف است، ممكن است بیانگر ضعف در تشخیص موقعیت واقعی یا اختلال عضوی مغز، به ویژه در مناطق پیشانی باشد.

طرح درمان اولیه

نام و نام خانوادگی:                                    کلاس:                               تاریخ شروع بازپروری:

مشکل کودک

اهداف کوتاه مدت

تمرین های پیشنهادی

وسایل مورد نیاز

دقت،

توجه و تمرکز

در پایان دوره بازپروری بتواند بیش از 90 درصد اشتباهات عمومی متن ها و تفاوت های تصاویر را به طور صحیح تشخیص دهد و میزان غلط های مربوط به دقت در دیکته و ریاضیات وی به طور چشمگیری کاهش یابد.

ـ تشخیص تفاوت بین تصاویر در جزوه دقت

ـ تشخیص نقایص تصاویر در دفترچه تکمیل تصاویر ناقص

ـ تشخیص شباهت های تصاویر در بازی های راز تفاوت ها و گونایه ...

ـ تشخیص تصاویر پنهان و اشکال مخفی

ـ چیدن انواع پازل، دومینو، مکعب های چند وجهی

ـ تشخیص اشکال و تصاویر مشابه از بین غیر مشابه

ـ تکمیل متن های ناقص فارسی( دندانه، تشدید، سرکش و ...)

ـ دیدن تصاویر شلوغ و بیان جزییات آنها

 مسابقه هجی كردن كلمات

تمرین‌های نقطه به نقطه

شناسایی اشیاء معمولی و بحث درباره‌ی جزئیات آن‌ها توسط کودک

مسابقه‌های حدس‌ زدن بوسیله توصیف یك

مقایسه حروف، اشكال، اعداد، اشخاص، مكان ها، یا اشیا توسط کودک.

کتاب همه می تونن زرنگ باشن

کتاب های زنگ خلاقیت

جزوه دقت

دفترچه تکمیل تصاویر ناقص

دفترچه های تصاویر پنهان

متن های غلط دار

مکعب های چند وجهی

رانی پارک 1

راز تفاوت ها

گونایه

انواع دومینو

انواع پازل

انواع لوتو

حافظه و توالی شنیداری

در پایان دوره ی بازپروری ظرفیت حافظه شنیداری کودک به 7 آیتم متوالی برسد.

ـ بیان متوالی صداها، کلمات، اعداد، حروف شنیده شده از مربی یا نوار به طور مستقیم و معکوس

ـ بیان و عمل به یک یا چند جمله یا دستور متوالی به طور مستقیم و معکوس

ـ بیان متوالی حروف الفبا، روزهای هفته، ماهها و فصل های سال

ـ بیان متوالی اعداد با فواصل مشخص به طور مستقیم و معکوس

ـ ساختن جملات به طور متقابل بین مربی و شاگرد با بیان کلمات مرتبط جهت تکمیل جملات معنی دار

ـ گوش دادن به نوار قصه و پاسخ به سوالات و بیان خلاصه آن

ـ ساختن جملات و داستان های کوتاه با گفتن کلمات مربوط و ادامه دهنده به طور متقابل بین مربی و دانش آموز

ـ بچه‌ها را به یادگیری شماره‌های تلفن، آدرس‌ها و غیره تشویق كنید.

ـ مسابقه‌های حافظه را به كار ببرید.

ـ مسایل كلمه‌های ریاضی را به كار ببرید.

ـ از كودكان بخواهید روزهای هفته و ماه‌های سال را حفظ كنند.

ضبط صوت و نوارهای صداهای مختلف

عمو فردوس

مجموعه بشنو و پیدا کن

کارت حافظه عدد و کلمه

نوارهای قصه

حروف الفبا، اعداد و کلمات

حافظه و توالی دیداری

در پایان دوره بازپروری ظرفیت حافظه دیداری کودک به 7 آیتم متوالی برسد.

ـاستفاده از داستان های زنجیره ای جهت درک توالی منطقی رویدادها

ـ تشویق دانش آموز به کتابخوانی

استفاده از کارت های حافظه پومین و دیدآموز

درست چیدن موزاییک های رنگی پس از دیدن الگو

پیدا کردن شکل صحیح کلمه از بین اشکال مختلف آن

استفاده از جدول های چهار تا هشت تایی کلمات و نوشتن آن ها پس از دیدن آن ها

استفاده از جمله سازی کلمه ای به شکل مسابقه

نوشتن شکل صحیح کلمات پس از دیدن کلمه به روش چند حسی

مرتب چیدن تصاویر در انواع بازی هایی مانند، انواع لوتو ها و ببین و بچین

کارت های تصاویر زنجیره ای

قصه های تصویری

کتاب داستان

انواع کارت های حافظه پومین، لوتوها، ببین و بچین و کارت های دیدآموز

کاغذ و مداد

ترکیب اجزا

کودک در پایان دوره بازپروری بتواند، حروف الفبا را با مصوت ها ترکیب نماید و با ترکیب بخش ها کلمات مختلف را بسازد

ـ استفاده از حروف مغناطیسی

ـ استفاده از مکعب های چند وجهی حروف الفبا

ـ استفاده از پازل های حروف الفبا

ـ استفاده از حروف الفبای سمباده ای

ـ استفاده از میز شن

ـ استفاده از بادبزن های نوشتاری

حروف مغناطیسی

مکعب های حروف الفبا

پازل حروف الفبا

حروف سمباده ای

میز شن

وسیله

دقت و حساسیت شنیداری

کودک در پایان دوره بازپروری بتواند؛ به همه صداهای حساس گردد به گونه ای که صداها و حروف را به همان گونه ای که هستند، حتی با تن های پایین درست تشخیص دهد.

ـ تشخیص صداهای ایجاد شده در محیط یا صداهای پخش شده از نوار( به تدریج میزان صدا کاهش می یابد)

ـ تشخیص درست نت های موسیقی در بلز آموزشی یا ارگ اسباب بازی

ـ گوش دادن به برنامه رادیو و تلوزیون با صدای آهسته

ـ تشخیص صدای اشیا موجود در قوطی های تمیز شنیداری

ـ مقایسه قوطی های تمیز شنیداری و تشخیص قوطی های همتا

ـ تشخیص صدای دوستان و آشنایان و افراد خانواده از طریق تلفن و یا ضبط صوت بدون مشاهده آنها

ـ گوش دادن به نوار قصه سپس بیان خلاصه داستان شنیده شده

ـ تهیه لیستی از کلمات که صدای مورد نظر در اول، وسط یا آخر آن باشد.

عمو فردوس

نوار صداهای محیطی، کارهای روزانه و صدای حیوانات

بلز آموزشی

قوطی های تمیز شنیداری

تلویزیون و رادیو

نوار قصه

گوشی تلفن

لیست کلمات

تست تشخیص شنیداری وپمن

دقت دیداری

کاهش غلط های مربوط به دقت در دیکته دانش آموز

ـ انجام تمریناتی جهت تقویت دقت دیداری: تصاویر پنهان

ـ انجام تمریناتی جهت شناخت تفاوت ها و شباهت ها

ـ انجام بازی های فکری جهت افزایش دقت و تمرکز مانند: رانی پارک، راز تفاوت ها، گونایه، موزاییک های و مکعب های رنگی

ـ انجام انواع پازل ها، دومینو، لوتو و ...

ـ تکمیل متن های فارسی ناقص( دندانه، سرکش، نقطه و ...)

ـ تصحیح دیکته های غلط دار

جزوه تصاویر پنهان

رانی پارک

راز تفاوت ها

گونایه

موزاییک های رنگی

پازل

دومینو

لوتو باغ

تشابه متن های فارسی ناقص

کتاب های زنگ خلاقیت

محاسبه عددی

ـ استفاده از راهبردهای تقویت هماهنگی

دیداری ـ حرکتی

ـ تقویت ادراک فضایی و جهت یابی

ـ راهبردهای آموزشی ریاضی در سطح پایه تحصیلی

ـ ایجاد محیط امن جهت کاهش اضطراب در خانه و مدرسه

تمرینات فراستیگی

پرتاب و گرفتن توپ

حلقه پرتاب

دارت

قیچی کردن ...

کتاب های ریاضی دبستان

کتاب های زنگ خلاقیت

سازمان دهی ادراک

کودک در پایان دوره ی بازپروری بتواند به درستی به سوالات متنی که خوانده یا شنیده پاسخ دهد.

خواندن یا شنیدن متن یک داستان و پاسخ به سوالات آن

بیان خلاصه داستان خوانده یا شنیده شده که حاوی پیام اصلی داستان است

ترکیب حروف درهم ریخته و ساختن کلمه

ترکیب حروف در هم ریخته و ساختن جمله

کامل کردن جملات ناقص

کامل کردن داستان نیمه تمام

تشخیص اشتباهات عمدی در داستان های متفاوت

قصه های تصویری را خوانده و سپس داستان تصاویر را به ترتیب بنویسد

مرتب کردن کارت های تصاویر و ساختن یک داستان

پرسیدن چیستان های تصویری

ساخت کتابچه مصور بوسیله بریدن و چسبانیدن تصاویر جانوران، ساختمان‌ها و غیره در صفحه‌های یك كتابچه و گروهبندی آن ها، بیان افكار و احساسات قهرمانان داستان‌ها توسط کودک.  بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های طرح‌ها و نقشه‌های جغرافیایی، حمل و نقل و غیره، تهیه كتابچه تصویری از طبقه‌بندی حیوانات، وسایل نقلیه و وسایل خانه، كار یا آشپزخانه توسط کودک، مقایسه مفاهیم انتزاعی توسط کودک، بیان جنبه‌های مشترك اشیاء نامشابه توسط کودک

انواع داستان، داستان های زنجیره ای، حروف مغناطیسی، دفترچه ادراک دیداری کلمات، چیستان های تصویری، کتاب های زنگ خلاقیت، پازل های مکعبی، طرح و رنگ، معماهای ریاضی

تجسم فضایی

دانش آموز در پایان دوره بازپروری بتواند: تمرین های درس ریاضی و نقطه گذاری در نوشتن و دیکته  را به درستی انجام دهد.

انجام تمرینات نقطه به نقطه

نوشتن در فضا

نخ کردن مهره ها طبق الگو و بدون الگو

چیدن درست قطعات پازل و مکعب های تصویری

استفاده از فعالیت هایی ماننند رنگ کردن با انگشت

تعقیب یک شی متحرک با حرکات هماهنگ چشم

تمرینات ردیابی با کشیدن اثر انگشت بر روی اشکال هندسی و حروف

درست کردن مجموعه های طرح و رنگ

انواع بازی های سوزنی

کشیدن خطوط مختلف مانند دایره بر روی تخته سیاه

کشیدن طرح و الگوهای مختلف

کشیدن اشکال مختلف از حفظ

حل مازهای ساده و پیچیده

کشیدن و پاک کردن طرح های هندسی با یک حرکت دست

ساختن اشیاء از قطعات جداگانه، ساختن اشیاء با روی هم قرار دادن بلوك‌ها

طرح‌های جا‌ اندازی قطعه‌ها

تمرینات فراستیگی

مهره و نخ

انواع مختلف پازل ها و مکعب های تصویری

رنگ، گچ و تابلو

مازهای ساده و پیچیده

موزاییک های رنگی

مجموعه طرح و رنگ

بازی های تانگرام

مجموعه کتاب های زنگ خلاقیت ، همه می تونن زرنگ باشن، وارونه ها و ببین و بچرخان و بخوان.

حافظه بلند مدت

مرور مفاهیم اساسی مانند روزهای هفته، ماه‌ها، زمان، فواصل و جهت‌ها، گزارش رویدادهای مهم با استفاده از تصاویر و مقاله‌های روزنامه‌ها و مجله‌ها، توضیح کلمات، كار كردن با فرهنگ لغات و معرفی لغات انتزاعی، تکرار داستان‌های ساده

هماهنگی دیداری و حرکتی و سرعت عمل

در پایان دوره ی بازپروری کودک بتواند در مدت زمان معین به درستی و با خط خوانا از روی کتاب بنویسد و فعالیت های حرکتی زمان دار را در مدت زمان مناسب انجام دهد.

بازی گلف، بازی های توپ و راکتی، بازی پرتاب حلقه، بازی بولینگ، انواع بازی با توپ، باز و بسته کردن پیچ و مهره، انواع ماز، مهره های رج شونده به شکل زمان دار، حلقه ی پلاستیکی، کادر دوخت، انواع بازی های سوزنی، انواع پازل ساده و مکعبی، قلاب ماهیگیری، پگ برد، مچاله کردن روزنامه، حمل لیوان پر از آب، حمل زنگونه، انواع تمرینات فراستیگ، جدا کردن حبوبات، برش اشکال با قیچی، رنگ آمیزی، خمیر بازی، باز و بسته کردن زیپ، دکمه، بند کفش، جدا کردن سکه، مهره های تسبیح، حبوبات و غیره و نخ کردن آن ها، انداختن توپ مینی بسکت، تیر اندازی با تفنگ پلاستیکی به طرف هدف، بازی طرح و رنگ و ...

 • از فعالیت‌‌های تا كردن كاغذ استفاده كنید.

 فعالیت‌های رنگ كردن با انگشت،تمرین‌های نقطه به نقطه، تمرین‌های برش با قیچی،  تمرین‌های نوشتن در فضا، کشیدن طرح‌ها یا الگوها، کشیدن دایره‌ها و خطوط بزرگ با گچ روی تخته،تعقیب کردن یک شی متحرک  با حركات هماهنگ چشم، تمرین‌های ردیابی (مانند ردیابی با كشیدن اثر دست، اشكال جغرافیایی و حروف).

گلف، توپ و راکت، حلقه، بولینگ، پیچ و مهره، انواع ماز، مهره های رج شونده حلقه ی پلاستیکی، کادر دوخت، انواع بازی های سوزنی، انواع پازل ساده و مکعبی، قلاب ماهیگیری، پگ برد، روزنامه، لیوان پر از آب، زنگونه، انواع تمرینات فراستیگ، حبوبات، برش اشکال با قیچی، رنگ آمیزی، خمیر بازی، زیپ، دکمه، بند کفش، سکه، مهره های تسبیح، نخ، توپ مینی بسکت، تفنگ پلاستیکی، بازی طرح و رنگ و کتاب های زنگ خلاقیت و همه می تونن زرنگ باشن.


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...